Blogi

Without writing, ideas cannot be recorded

Kansainvälinen vesipäivä – International Water Day 22.3

Water Day 22.3 Video in English

Maapallolla on tällä hetkellä yli 1,6 miljardilla ihmisellä ongelmia puhtaan veden saatavuudessa, vaikka laskennallisesti vettä riittää kaikille maailman ihmisille. YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesipulasta.

Maapallon kokonaisvesivaroista vain noin 3 % on ihmiselle ja eläimille välttämätöntä makeaa vettä. Siitä suurin osa on varastoitunut jäätikköihin sekä maa- ja kallioperään.  Vain noin 1 % makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä, joissa ja tekoaltaissa ja siitäkin on suuri osa yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien sekä maatalouden lannoite- ja torjunta-aineiden saastuttamaa. Myös vesihävikki aiheuttaa vesipulaa. Suurkaupungeissa jopa 40 prosenttia vesivaroista menee hukkaan sekä hävikkinä että likaantumisena.

Maapallon vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Vähiten makeaa vettä on Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Suomessa uusiutuvia vesivaroja on puolestaan Euroopan unionin maista eniten henkeä kohden. Olemme puhtaan veden saatavuuden suhteen etuoikeutetussa asemassa. Vesivarantojensa perusteella 40 maata elää jatkuvassa veden puutteessa, useimmat näistä maista Lähi-idässä sekä pohjoisimmassa ja eteläisimmässä Afrikassa (uusiutuvat makeanveden varat alle 1 700 kuutiometriä asukasta kohti vuodessa).

Maailmassa on arviolta 425 miljoonaa lasta, joilla ei ole käytössään puhdasta vettä. Noin 980 miljoonalta ihmiseltä puuttuu alkeellisinkin sanitaatio, kuten käymälät. Joidenkin arvioiden mukaan maapallolla on ilman puhdasta juomavettä ja perussanitaatiota yhteensä noin 3,6 miljardia ihmistä. Puhtaan juomaveden ja kunnon sanitaation puute johtaa vuosittain arviolta noin 1,5 miljoonan lapsen kuolemaan.

vesi5

Viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana vedenkäyttö maapallolla on esitettyjen arvioiden mukaan kuusinkertaistunut, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin väestönkasvu samana aikana. Teollistuminen ja kaupungistuminen ovat lisänneet vedenkulutusta, samoin veden hukkaa ja saastumista. Varsinkin Länsi-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa, Kiinassa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa vettä kulutetaan enemmän kuin sitä syntyy.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävään kuivuutta jo ennestään kuivuudesta kärsivillä alueilla. Lähi-itä, Pohjois-Afrikka ja Etelä-Aasia kärsivät vuosikymmeniä kestäneestä huonosta vesiresurssien hoidosta ja veden kontrolloimattomasta käytöstä. Laajat metsähakkuut ovat heikentäneet maaperän vedensitomiskykyä, ja ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut sateisuuden jakautumiseen maapallolla.

Kasvava puhtaan veden tarve yhdistettynä kaupungistumisen megatrendeihin, teollisuuden maailmanlaajuiseen kasvuun sekä ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä kiristyviin ympäristönormeihin tarjoaa suomalaisille vesialan yrityksille valtavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaosaamisen lisäksi Suomesta löytyy myös merkittävä määrä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia, jotka voivat olla ratkaisevana apuna kansainvälisten markkinoiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarjolla olevien mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää sekä toisiaan täydentävien teknologioiden että käytettävissä olevien liiketoimintaosaajien ennakkoluulotonta hyödyntämistä.

Veli-Matti Nopanen, Partner, Advion Group Oy

 

Kirjoittaja on yksi Advion Group Ltd:n perustajista.

Veli-Matilla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä myyntityöstä. Tällä hetkellä hän auttaa suomalaisen vedenpuhdistusteknologian tuotteistamisessa, kansainvälistymisessä ja uusien markkinoiden löytämisessä.

YourInterim-CRO korjaa myös rakenteet kuntoon!

CRO (Chief Restructuring Officer) on organisaation ulkopuolinen ja riippumaton yritystoimintojen ja rakenteiden uudistaja, joka toimii suoraan yrityksen omistajien tai johdon alaisuudessa. Varsin usein kyseessä on yrityksen taloudellisen kriisitilanteen akuutti korjaaminen. Termin restructuring synonyymi on useissa tapauksissa myös rescue!

YourInterim-CRO on kokenut kriisitilanteiden johtaja. Hän on tottunut toiminaan myrskyn silmässä, myös silloin, kun kohdeyhtiöllä on edessään rahoituksen loppuminen ja ollaan kirjaimellisesti kuilun reunalla. CRO:n on käsiteltävä oikeudenmukaisesti velkojia, työntekijöitä, asiakkaita ja pitää yllä selkeää tiedotuspolitiikkaa yrityksen hallitukselle.

Perustoimintojen on jatkuttava samalla kun rakennemuutos alkaa taustalla. Yrityksen tervehdyttämisprosessi vaatii psykologista silmää, vahvaa johtajuutta ja kannattavan liiketoiminnan ymmärrystä. YourInterim-CRO:n tehtävälistan kärjessä ovat usein:

 • Antaa organisaatiolle energiaa ja toivoa, mutta tuoda myös kuria ja ymmärrys asioiden kiireellisyydestä
 • Valmistella uusi strategia ja toimintasuunnitelma liiketoiminnalle  väistämättömät muutokset huomioiden
 • Muodostaa tehokas johtoryhmä toteuttamaan muutoksia
 • Tuoda uutta ajattelutapaa koko organisaatioon ja voittaa kaikkien luottamus

YourInterim-CRO ottaa vastuun yrityksen suunnanmuutoksesta täysin objektiivisesti ilman poliittista painolastia, sidoksia vanhaan tai lupauksia mihinkään suuntaan. Sellainen henkilö voi havaita ongelmia, jotka eivät näy yrityksen sisäpiiriläisten silmissä. Tyypillisimpiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Hallitustyöskentelyn muokkaus, jolloin myös ulkopuolisten jäsenten mukaanotto tulee mukaan keskusteluun.
 • Yrityksen todellisten vahvuuksien ja menestystekijöiden selvittäminen, joiden varaan rakennetaan lyhyen tähtäimen strategia.
 • Markkina- ja kilpailutilanteen arviointi yrityksen näkökulmasta.
 • Organisaation rakenteen muutos rescue-strategiaan.
 • Yritysjohdon muokkaaminen vastaamaan tilannetta ja tavoitteita.
 • Talous-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien päivittäminen ajan tasalle.
 • Uudistetaan, myydään tai suljetaan alisuoriutuvat ja kannattamattomat liiketoiminnot tai kanavat.

Advionin listoilta löytyy CRO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Ane, Ari, Calle ja Hans. He ovat vieneet menestyksekkäästi läpi vaativia muutosprojekteja, joihin on sisältynyt myös ulkoisia rahoitusratkaisuja, yrityskauppoja ja toimintojen hallittuja alasajoja. Kaikki ovat erittäin kielitaitoisia ja TMC-sertifioituja muutosjohtamisen konsultteja, suurimmalla osalla on myös HHJ-tutkinto.


Arilla on vuosikymmenten käytännön kansainvälinen kokemus strategisissa ja operatiivisissa johtotehtävissä. Globaalien suuryritysten palveluksessa ollessaan hän on asunut yli 16 vuotta ulkomailla, neljällä mantereella, kuudessa maassa. Ari luonut asiakas- ja toimittajasuhteita ja yhteistyöverkostoja yli 70 maassa.

Ari on toiminut myös pk-sektorilla toimitusjohtajana sekä palvelu- että tuotantoyhtiöissä. Hän on erikoistunut kansainväliseen muutos- ja turnaround-johtamiseen. Ari on suunnitellut ja toteuttanut useita tuotantostrategioita ja mm. siirtänyt useita tuotantolinjoja ja tehtaita uusiin kohteisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän on avannut kansainvälisiä uusmarkkinoita yrityksille ja rakentanut sekä jakeluteitä että tehnyt omistusjärjestelyjä kansainvälisesti. Arin erikoisalueita ovat kasvavat taloudet Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Calle on tuloksellinen muutosjohtaja, kansainvälisen liiketoiminnan osaaja ja hallitusammattilainen. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus toimitusjohtajan ja johtotason tehtävistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Fokusalueena Callella on yritystoiminnan tuloksellinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely. Hän hallitsee sekä strategisen että operatiivisen johtamisen. erityisosaamisalueenaan muutostilanteet. Calle toimii usean PK-yrityksen hallituksissa. Koulutukseltaan hän on KTM.

 


Hans on käytännönläheinen ja vahvan kansainvälisen kokemuksen omaava johtaja, jolla on pitkä kokemus elintarvike- ja konepajateollisuuden palveluksessa niin toimintojen käynnistäjänä kuin muuttajanakin.

Hans on yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaja ja hänen erityisvahvuusalueina ovat strategia ja yritysjärjestelyt. Hans toimii aktiivisesti yrittäjien valmentajana. Koulutukseltaan hän on KTM.

 


Ane on pragmaattinen ja kansainvälisesti kokenut muutosjohtaja niin strategisessa työssä kuin operatiivisessakin toiminnassa. Hänellä on taustaa useilta toimialoilta. Ane tuntee niin uusyritykset, vakiintuneet toiminnot kuin suuremmatkin konsernit.

Ane on aktiivinen valmentaja. Hän työskentelee myös yritysjärjestelyjen ja -uusiutumisen parissa neuvonantajana eri organisaatioissa. Koulutukseltaan Ane on diplomi-insinööri, lisäksi hän on suorittanut johtamisen ja hallinnon yliopisto-opintoja Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

Pätevät taloushallinnon vuokrajohtajat nopeasti – Advionin YourInterim-CFO!

Taloushallinnolla on keskeinen rooli jokaisen yrityksen päivittäisen toiminnan ohjaamisessa ja seurannassa. Sen piirissä toimivilta vaaditaan yhä laajempaa liiketoiminnan ymmärtämistä, talouden lainalaisuuksien hallitsemista sekä ICT:n mahdollisuuksien tuntemista. Rautainen talousammattilainen katsoo vakaasti tulevaisuuteen ja avaa muulle johdolle strategian ja suunnitelmien yhteyden yhtiön taloudellisiin resursseihin ja kannattavuuteen.

Tämän päivän CFO on todellinen moniosaaja, joka tehostaa prosesseja, integroi toimintoja, automatisoi rutiineja, murskaa numeroita ja ymmärtää digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehokkuuden parantamiseen.

Hänellä on myös ymmärrys tietojen hyödyntämisestä tulevaisuuden ennusteisiin ja erityyppisten adhoc-raporttien pohjaksi. Yksinkertaistettuna, asiassa on kyse taidosta jalostaa numeroita liiketoimintaa tukevaksi palveluksi, jonka pohjalta yritysjohdon on helpompi tehdä oikeita päätöksiä.

Ammattimainen YourInterim-CFO pystyy perustoimintojen lisäksi tuomaan oman osaamisensa myös satunnaisesti esiin tuleviin tarpeisiin kuten kehitysprojektit, yrityskaupat tai vaikkapa täyttämään tilapäistä henkilövajetta.

Advionin listoilta löytyy CFO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Janne, Martti ja Timo. Kaikilla on vahva kokemus taloushallinnon kehittämisestä ja vetämisestä sekä toimimisesta johdon neuvonantajina.


Timo on työskennellyt taloushallinnon asiantuntija- ja johtoryhmätason tehtävissä kansainvälisissä konserniyhtiöissä. Timo on käytännön COO-, CFO- ja Business Controller -tehtävien ja ICT-projektien toteuttamisen koulima muutosjohtamisen monitoimimies. Timolla on yli kymmenen vuoden kokemus johtoryhmätyöskentelystä kotimaisissa ja kansainvälisissä kasvuyhtiöissä.

Timo on rakentanut talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon organisaation kahteen ulkomaiseen pörssiyhtiöön. Pk-yritysten maailma tuli syvällisesti tutuksi kun Timo vastasi seitsemän palvelukeskuksen tuotannosta ja asiakaspalvelusta.

Timolla on kokemusta hyvän hallintotavan toteutuksesta ulkoistusprojekteissa ja sen käänteisissä kotiutus -projekteissa. Timo on uransa aikana osallistunut useisiin DD-projekteihin M&A-asiantuntijana. Näkemystä on kertynyt johtamisjärjestelmiin, taloudellisiin analyyseihin, taloushallinnon automatisaatioon,  sekä liiketoiminnan tukitoimintojen organisointeihin liittyviin kysymyksiin.


Martin 25 vuoden työuran keskiössä ovat talous, ICT ja muutosprojektit. Hän on toiminut talousjohtajana ja controllerina yhtiötasolla ja globaaleissa organisaatioissa ja nostanut molemmissa ympäristöissä talousfunktion suorituskyvyn ja päätöksenteon tuen uudelle tasolle. Talouden läpivalaisun ja tasonnoston menetelmiä hän on soveltanut myös erikokoisissa asiakasorganisaatioissa, myös pk-yrityksissä ja julkishallinnossa.

Martti on toteuttanut lukuisia muutosprojekteja liittyen ICT-järjestelmiin, palvelukeskuksiin, yrityskauppoihin, strategian ja toimintojen uudelleenarviointiin ja toimintamallien muutoksiin. Hän myös kouluttaa ja valmentaa sekä projektinhallinnan että talouden alueilla. Tietojärjestelmäosaamista Martille on kertynyt lukuisista järjestelmäprojekteista ja -kartoituksista sekä useiden vuosien kokemuksesta globaalin ICT-organisaation talousjohdossa. Liiketoiminnan ja ICT:n rajapinta on Martille luontevaa toiminta-aluetta.


Jannella on 30 vuoden käytännön kokemus useilta eri toimialoilta, asiantuntija- ja johtoryhmätason CFO-, Finance Manager ja Business Controller -tehtävistä.  Janne on myös toiminut yrittäjänä vähittäiskaupan alalla.

Janne on ollut useissa yrityksissä rakentamassa, johtamassa ja myös käytännössä toteuttamassa yritysten talous- ja hallintomuutosprosesseja vastaamaan yritysten tarpeita.

Jannella on kokemusta myös laatu- ja työturvallisuussertifiointihankkeista sekä M&A hankkeista niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta katsottuna. Hänen toimintaansa ohjaava motto on ”kaikki mikä on tekemisen arvoista kannattaa tehdä kunnolla”.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

YourInterim-CRO – akuuttia apua myrskyn silmään!

CRO (Chief Restructuring Officer) on organisaation ulkopuolinen ja riippumaton yritystoimintojen ja rakenteiden uudistaja, joka toimii suoraan yrityksen omistajien tai johdon alaisuudessa. Varsin usein kyseessä on yrityksen taloudellisen kriisitilanteen akuutti korjaaminen. Termin restructuring synonyymi on useissa tapauksissa myös rescue!

YourInterim-CRO on kokenut kriisitilanteiden johtaja. Hän on tottunut toiminaan myrskyn silmässä, myös silloin, kun kohdeyhtiöllä on edessään rahoituksen loppuminen ja ollaan kirjaimellisesti kuilun reunalla. CRO:n on käsiteltävä oikeudenmukaisesti velkojia, työntekijöitä, asiakkaita ja pitää yllä selkeää tiedotuspolitiikkaa yrityksen hallitukselle.

Perustoimintojen on jatkuttava samalla kun rakennemuutos alkaa taustalla. Yrityksen tervehdyttämisprosessi vaatii psykologista silmää, vahvaa johtajuutta ja kannattavan liiketoiminnan ymmärrystä. YourInterim-CRO:n tehtävälistan kärjessä ovat usein:

 • Antaa organisaatiolle energiaa ja toivoa, mutta tuoda myös kuria ja ymmärrys asioiden kiireellisyydestä
 • Valmistella uusi strategia ja toimintasuunnitelma liiketoiminnalle  väistämättömät muutokset huomioiden
 • Muodostaa tehokas johtoryhmä toteuttamaan muutoksia
 • Tuoda uutta ajattelutapaa koko organisaatioon ja voittaa kaikkien luottamus

YourInterim-CRO ottaa vastuun yrityksen suunnanmuutoksesta täysin objektiivisesti ilman poliittista painolastia, sidoksia vanhaan tai lupauksia mihinkään suuntaan. Sellainen henkilö voi havaita ongelmia, jotka eivät näy yrityksen sisäpiiriläisten silmissä. Tyypillisimpiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Hallitustyöskentelyn muokkaus, jolloin myös ulkopuolisten jäsenten mukaanotto tulee mukaan keskusteluun.
 • Yrityksen todellisten vahvuuksien ja menestystekijöiden selvittäminen, joiden varaan rakennetaan lyhyen tähtäimen strategia.
 • Markkina- ja kilpailutilanteen arviointi yrityksen näkökulmasta.
 • Organisaation rakenteen muutos rescue-strategiaan.
 • Yritysjohdon muokkaaminen vastaamaan tilannetta ja tavoitteita.
 • Talous-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien päivittäminen ajan tasalle.
 • Uudistetaan, myydään tai suljetaan alisuoriutuvat ja kannattamattomat liiketoiminnot tai kanavat.

Advionin listoilta löytyy CRO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Ane, Ari, Calle ja Hans. He ovat vieneet menestyksekkäästi läpi vaativia muutosprojekteja, joihin on sisältynyt myös ulkoisia rahoitusratkaisuja, yrityskauppoja ja toimintojen hallittuja alasajoja. Kaikki ovat erittäin kielitaitoisia ja TMC-sertifioituja muutosjohtamisen konsultteja, suurimmalla osalla on myös HHJ-tutkinto.


Ane on pragmaattinen ja kansainvälisesti kokenut muutosjohtaja niin strategisessa työssä kuin operatiivisessakin toiminnassa. Hänellä on taustaa useilta toimialoilta. Ane tuntee niin uusyritykset, vakiintuneet toiminnot kuin suuremmatkin konsernit.

Ane on aktiivinen valmentaja. Hän työskentelee myös yritysjärjestelyjen ja -uusiutumisen parissa neuvonantajana eri organisaatioissa. Koulutukseltaan Ane on diplomi-insinööri, lisäksi hän on suorittanut johtamisen ja hallinnon yliopisto-opintoja Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.


Arilla on vuosikymmenten käytännön kansainvälinen kokemus strategisissa ja operatiivisissa johtotehtävissä. Globaalien suuryritysten palveluksessa ollessaan hän on asunut yli 16 vuotta ulkomailla, neljällä mantereella, kuudessa maassa. Ari luonut asiakas- ja toimittajasuhteita ja yhteistyöverkostoja yli 70 maassa.

Ari on toiminut myös pk-sektorilla toimitusjohtajana sekä palvelu- että tuotantoyhtiöissä. Hän on erikoistunut kansainväliseen muutos- ja turnaround-johtamiseen. Ari on suunnitellut ja toteuttanut useita tuotantostrategioita ja mm. siirtänyt useita tuotantolinjoja ja tehtaita uusiin kohteisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän on avannut kansainvälisiä uusmarkkinoita yrityksille ja rakentanut sekä jakeluteitä että tehnyt omistusjärjestelyjä kansainvälisesti. Arin erikoisalueita ovat kasvavat taloudet Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.


Calle on tuloksellinen muutosjohtaja, kansainvälisen liiketoiminnan osaaja ja hallitusammattilainen. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus toimitusjohtajan ja johtotason tehtävistä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Fokusalueena Callella on yritystoiminnan tuloksellinen ja kokonaisvaltainen kehittäminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely. Hän hallitsee sekä strategisen että operatiivisen johtamisen. erityisosaamisalueenaan muutostilanteet. Calle toimii usean PK-yrityksen hallituksissa. Koulutukseltaan hän on KTM.


Hans on käytännönläheinen ja vahvan kansainvälisen kokemuksen omaava johtaja, jolla on pitkä kokemus elintarvike- ja konepajateollisuuden palveluksessa niin toimintojen käynnistäjänä kuin muuttajanakin.

Hans on yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaja ja hänen erityisvahvuusalueina ovat strategia ja yritysjärjestelyt. Hans toimii aktiivisesti yrittäjien valmentajana. Koulutukseltaan hän on KTM.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

YourInterim on moderni tapa hyödyntää vuokrajohtajia!

Advionin YourInterim-konsepti on aktiivimalli, jossa vuokrajohtajiksi haluavat osaajat eivät jää cv-pankkien pohjalle pölyttymään. He saavat ansaitsemansa palstatilan ja sitä kautta mahdollisuuden huippuprojekteihin!

Olemme rakentaneet YourInterim-vuokrajohtajapalveluamme vuoden verran. Vuoden aikana olemme koestaneet palvelumme erilaisissa yrityksissä, joilla kaikilla on ollut toisistaan poikkeavia tarpeita. Asiakkailta olemme saaneet runsaasti palautetta ja kehitysideoita, jotka olemme pääsääntöisesti jo toteuttaneet. Osa YourInterim-toimeksiannoista on jo päättynyt, yli puolet jatkuu edelleen.

YourInterim-konseptimme on lähtökohdiltaan käänteinen headhunting -toimintamalliin verrattuna: me emme myy keikkaa ja lähde hakemaan sopivia vuokrajohtajaehdokkaita. Sitävastoin meillä on valmiina kokeneita osaajia, jotka pystyvät aloittamaan tarvittaessa välittömästi. Saamamme palaute on ollut rohkaisevaa.

”Very smart concept”
Hannu Manninen, toimitusjohtaja, Pembrigde Develoment

Lanseerauskampanjamme kohderyhmä on ymmärtänyt YourInterim-palvelumme täysin oikein. Esimerkiksi Aki Aunola toteaa: ”Tämä on mielestäni erittäin hyvä avaus ja kehityssuunta. Ulkopuolinen apu tulisi ehdottomasti nähdä investointina tulevaisuuteen” ja jatkaa: ”Ulkopuolelta tuleva tyyppi pystyy usein paremmin kysymään sellaisia kysymyksiä, jotka muuten jäisivät kysymättä. Sanoa asioita, jotka jäisivät sanomatta. Kuulla asioita, jotka jäisivät kuulematta.” Tästä on vaikea olla eri mieltä.

”Hieno konsepti, joka palvelee hyvin tässä ajassa”
Leena Aavameri, toimitusjohtaja, Seventh Sense

Someguru Jarkko Sjöman toteaa, että ”vuokrajohtajuus alalla kuin alalla on varmasti tulevaisuuden juttu.” ”Nopeata ja tehokasta: heti kiinni businekseen ja liiketoiminnan ytimeen. Hyvä suunta,” arvioi Veikkauksen Timo Arvonen.

Edelläkävijöiltä saimme jopa kokemusperäistä palautetta vuokrajohtajuudesta. ”Minulla on asiakkaana hyviä kokemuksia talousjohtajan vuokraamisesta. Hän pystyi kokemuksellaan tuomaan yritykseen sellaista osaamista ja ratkaisuja, joita siinä tilanteessa tarvitsimme. Uraansa aloittelevalta talousihmiseltä se ei olisi onnistunut tai ainakin olisi kestänyt paljon kauemmin”, kertoo Kimmo Virta ja jatkaa: ”Voin suositella vuokrajohtajan käyttöä! Toivottavasti vuokrajohtajuus yleistyy vihdoin Suomessakin ja myös muilla alueilla kuin talousjohtamisessa.”

”Mielenkiintoinen malli!”
Petri Mäenpää, toimitusjohtaja, Sysart

Asiakasyritykset ovat yllättyneet YourInterim-palvelumme joustavuudesta. Esimerkiksi useimmat eivät ole edes voineet ajatellakaan saavansa vuokrajohtajan osa-aikaisena. Tämäkin on YourInterim-palvelun perusominaisuus: tuotamme vuokrajohtajapalvelua asiakkaiden tarpeisiin, emme omiimme. Tarvitsipa asiakas talousjohtajan yhdeksi päiväksi viikossa, markkinointijohtajan pariksi päiväksi viikossa tai strategiajohtajan kevätkaudella keskimäärin neljäksi päiväksi viikossa, meiltä sellaiset löytyvät.

”Väliaikaisen johtajuuden malli kuulostaa hyvälle ja tuntuu soveltuvalta tämän hetken toimintaympäristöihin”, kirjoittaa Heli Aaltonen korkeakoulumaailman näkökulmasta ja jatkaa: ”Vuokrajohtaja voi tuoda yritykseen raikkaampaa näkemystä, jota siinä tilanteessa kaivataan. Hän voi kokemuksensa avulla viedä läpi vaativia projekteja, joiden osaamiseen ei muutoin ehkä oli resursseja.” Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissahan on samankaltainen konsepti ollut käytössä jo kauan: huippututkijat toimivat projekteissa määräaikaisesti tyypillisesti vuoden-parin sopimuksilla.

YourInterim-vuokrajohtajapalvelun kampanjamme on huomattu myös ulkomailla: ”Erinomainen pelinavaus! Vuokrajohtajuus on toiminut täällä Ruotsin markkinoilla jo vuosikausia ja toimiala kasvaa edelleen kovaa vauhtia. Kokeneiden ammattilaisten hyödyntäminen erityisesti erityyppisissä muutostilanteissa ja kiihkeän kasvun aikana on mahtava tuki yrityksille”, kirjoittaa Tuija Geelnard Ruotsista. ”Great concept”, tiivistää Katia Al-Kaisi Arabiemiraateista. Itsekin vuokrajohtajana toimiva media-ammattilainen Juha-Pekka Louhelainen toteaa: ”Ruotsissa konsulttien ja vuokrajohtajien käyttö on yleistä. Olisi tervettä saada tällainen projektiluontoinen toiminta myös tänne Suomeen.”

Suomen Suoramainonnan Jyrki Nygårdin antama palaute ja kannuste kiteytti kokonaisuuden erittäin mainiosti: ”Kasvavat yritykset ovat helposti ongelmissa löytää juuri oikeanlaista asiantuntijuutta tai johtajuutta. Tämä malli toimiessaan takaa yrityksille huippuosaajat heidän tarpeisiinsa joustavasti ja kalliit virherekrytoinnit ovat helpommin vältettävissä. Itse näen ja koen tämän itsestään selvänä jatkumona vuokratyövoiman käytölle, kyse on kuitenkin vain osaavien tekijöiden tarpeesta riippumatta työn luonteesta. Hienoa, että Suomessakin uskalletaan lähteä hyödyntämään tätä joustavaa mallia, kuten muualla on jo pitkään tehty.”

Saamistamme kommenteista päätellen olemme tehneet oikeita asioita. Vaikka toimeksiantajat ovat jo huomanneet palvelun, paljon on vielä tekemistä että vuokrajohtajuus yleistyy Suomessa. Joudumme luomaan samalla sekä tarjontaa että kysyntää, joten työsarkaa riittää.

Tästä on hyvä jatkaa!

Tästä näet runsaasti positiivista palautetta saaneen taloushallinnon YourInterim-vuokrajohtajia esittelevän kirjoituksemme.

Tutustu myös YourInterim-palveluumme!

Puhuuko taloushallintosi businesta vai exceliä?

Taloushallinnolla on keskeinen rooli jokaisen yrityksen päivittäisen toiminnan ohjaamisessa ja seurannassa. Sen piirissä toimivilta vaaditaan yhä laajempaa liiketoiminnan ymmärtämistä, talouden lainalaisuuksien hallitsemista sekä ICT:n mahdollisuuksien tuntemista. Rautainen talousammattilainen katsoo vakaasti tulevaisuuteen ja avaa muulle johdolle strategian ja suunnitelmien yhteyden yhtiön taloudellisiin resursseihin ja kannattavuuteen.

Tämän päivän CFO on todellinen moniosaaja, joka tehostaa prosesseja, integroi toimintoja, automatisoi rutiineja, murskaa numeroita ja ymmärtää digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehokkuuden parantamiseen.

Hänellä on myös ymmärrys tietojen hyödyntämisestä tulevaisuuden ennusteisiin ja erityyppisten adhoc-raporttien pohjaksi. Yksinkertaistettuna, asiassa on kyse taidosta jalostaa numeroita liiketoimintaa tukevaksi palveluksi, jonka pohjalta yritysjohdon on helpompi tehdä oikeita päätöksiä.

Ammattimainen YourInterim-CFO pystyy perustoimintojen lisäksi tuomaan oman osaamisensa myös satunnaisesti esiin tuleviin tarpeisiin kuten kehitysprojektit, yrityskaupat tai vaikkapa täyttämään tilapäistä henkilövajetta.

Advionin listoilta löytyy CFO-ammattilaisia, jotka täyttävät yllämainitut tarpeet, esimerkiksi Janne, Martti ja Timo. Kaikilla on vahva kokemus taloushallinnon kehittämisestä ja vetämisestä sekä toimimisesta johdon neuvonantajina.


Jannella on 30 vuoden käytännön kokemus useilta eri toimialoilta, asiantuntija- ja johtoryhmätason CFO-, Finance Manager ja Business Controller -tehtävistä.  Janne on myös toiminut yrittäjänä vähittäiskaupan alalla.

Janne on ollut useissa yrityksissä rakentamassa, johtamassa ja myös käytännössä toteuttamassa yritysten talous- ja hallintomuutosprosesseja vastaamaan yritysten tarpeita.

Jannella on kokemusta myös laatu- ja työturvallisuussertifiointihankkeista sekä M&A hankkeista niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta katsottuna. Hänen toimintaansa ohjaava motto on ”kaikki mikä on tekemisen arvoista kannattaa tehdä kunnolla”.


Martin 25 vuoden työuran keskiössä ovat talous, ICT ja muutosprojektit. Hän on toiminut talousjohtajana ja controllerina yhtiötasolla ja globaaleissa organisaatioissa ja nostanut molemmissa ympäristöissä talousfunktion suorituskyvyn ja päätöksenteon tuen uudelle tasolle. Talouden läpivalaisun ja tasonnoston menetelmiä hän on soveltanut myös erikokoisissa asiakasorganisaatioissa, myös pk-yrityksissä ja julkishallinnossa.

Martti on toteuttanut lukuisia muutosprojekteja liittyen ICT-järjestelmiin, palvelukeskuksiin, yrityskauppoihin, strategian ja toimintojen uudelleenarviointiin ja toimintamallien muutoksiin. Hän myös kouluttaa ja valmentaa sekä projektinhallinnan että talouden alueilla.

Tietojärjestelmäosaamista Martille on kertynyt lukuisista järjestelmäprojekteista ja -kartoituksista sekä useiden vuosien kokemuksesta globaalin ICT-organisaation talousjohdossa. Liiketoiminnan ja ICT:n rajapinta on Martille luontevaa toiminta-aluetta.


Timo on työskennellyt taloushallinnon asiantuntija- ja johtoryhmätason tehtävissä kansainvälisissä konserniyhtiöissä. Timo on käytännön COO-, CFO- ja Business Controller -tehtävien ja ICT-projektien toteuttamisen koulima muutosjohtamisen monitoimimies. Timolla on yli kymmenen vuoden kokemus johtoryhmätyöskentelystä kotimaisissa ja kansainvälisissä kasvuyhtiöissä.

Timo on rakentanut talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon organisaation kahteen ulkomaiseen pörssiyhtiöön. Pk-yritysten maailma tuli syvällisesti tutuksi kun Timo vastasi seitsemän palvelukeskuksen tuotannosta ja asiakaspalvelusta.

Timolla on kokemusta hyvän hallintotavan toteutuksesta ulkoistusprojekteissa ja sen käänteisissä kotiutus -projekteissa. Timo on uransa aikana osallistunut useisiin DD-projekteihin M&A-asiantuntijana. Näkemystä on kertynyt johtamisjärjestelmiin, taloudellisiin analyyseihin, taloushallinnon automatisaatioon,  sekä liiketoiminnan tukitoimintojen organisointeihin liittyviin kysymyksiin.


Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä YourInterim-tiimiimme! Kerromme oikein mielellämme tarkemmin YourInterim-palvelusta.

Lisätietoja YourInterim-konseptista ja muiden alojen erikoisosaajista löydät tästä linkistä.

Digitalisaation varjopuoli – kyberturvallisuuden riskit kasvavat!

Vieraamme: Aapo Cederberg, vas, Pertti Jalasvirta 3. oik, Ari Knuuti 2. oik.

Advion Group järjesti keskustelutilaisuuden kyberturvallisuuden nykytilanteesta sekä sen mahdollisuuksista suomalaiseksi vientipalveluksi. Emme aavistaneet vielä tilaisuuden suunnitteluvaiheessa kuinka ajankohtaisesta aiheesta tulisimmekaan keskustelemaan!

”Olemme törmänneet kansainvälisissä projekteissamme tilanteisiin, joissa asiakkaamme haluavat ensimmäiseksi kuulla suomalaisesta kyberturvallisuuden osaamisesta, vaikka alustavalla agendallamme on ollut aivan muiden toimialojen vientiprojektit. Tätä on tullut esiin sekä yritysten että valtionhallinnon puolelta, joten aihe on varsin akuutti” – Näin alusti Advion Groupin toimitusjohtaja Ari Virtanen tilaisuutta, johon oli pyydetty vieraileviksi asiantuntijoiksi Aapo Cederberg Cyberwatch Oy:sta, Pertti Jalasvirta Claned Group Oy:sta sekä Ari Knuuti Arctic Security Oy:sta.

Cyberwatchin toimitusjohtaja, eversti evp. Aapo Cederberg on ollut mukana luomassa maamme kyberturvallisuusstrategiaa Suomen turvallisuuskomitean pääsihteerinä sekä työskennellyt Genevessä toimivan turvallisuuspolitiikan instituutin Geneva Centre for Security Policyn eli GCSP:n asiantuntijana.

Lähes kaikki toimialat ovat haavoittuvia

Cederberg listasi toimialoja, joissa hän näkee suurimpia kyberturvallisuuden uhkia. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuolto, finanssipalvelut, teollisuus, julkinen hallinto, kuljetus ja energia. Terveydenhuolto ja sen haavoittuvaisuus kyberhyökkäyksille on myös Suomessa varsin ajankohtainen aihe, kun SOTE-uudistuksen suuntaviivoja ja päätöksiä tehdään parhaillaan. Yksinkertaisimmillaan valtakunnallisen terveysrekisterin saa kaaokseen, kun sinne kyberhyökkäyksellä tunkeudutaan anonyymisti ja kenenkään tietämättä vaihdetaan vaikka ihmisten verityhmiä, sairaustietoja, diagnooseja tai muuta tietoa. Tällaisen operaation jäljet eivät mahdollisesti tulisi koskaan julki. Kyberrikolliset pyrkivät etsimään juuri tällaisia haavoittuvuuskohteita eri järjestelmistä ja sitten iskemään niihin. Lukuisat suuryhtiöt ovat jo joutuneet hyökkäysten kohteeksi, mutta niistä pyritään pitämään matalaa profiilia. Monessa tapauksessa ei haluta myöntää, että valmistautuminen on ollut täysin puutteellista tai vielä pahempaa – iskua ei ole edes tunnistettu.

Infrastruktuuriin voidaan iskeä monesta heikosta lenkistä

Yhteiskunnan ja sen keskeisten yritysten rajapinta on nykyään varsin häilyvä. Yksityisen sektorin rooli on erittäin merkittävä koskien koko valtakunnan palvelustruktuuria ja sieltä löytyvät usein myös kaikista haavoittuvimmat kohteet. Liikenne- sähkö- ja televerkot ovat varsin kriittisiä toimintoja ja kyberisku niihin saattaa halvaannuttaa koko maan infrastruktuurin toiminnan. Yksittäisten kuljetusyhtiöiden tietoverkkojen kaataminen tai haltuunotto saa jo paljon vahinkoa aikaan, vakavimpia uhkia ovat lentoliikenteen ja raideliikenteen haltuunotto ja käyttö rikollisiin tarkoituksiin. ”Haavoittuvuudet eivät liity pelkästään tekniseen kyberrikollisuuteen – myös yksittäisten avainhenkilöiden kautta saadaan vastaavaa vahinkoa aikaan” jatkoi Aapo Cederberg

Kyberrikollisuus on kasvava business

Cederberg esitteli myös hakkereiden ”palveluhinnastoa”, joka oli aika karua kuultavaa sekä kuluttajan että yrityksen näkökulmasta. Markkinoilta voi tilata murtautumisen Gmail-, Twitter- tai Facebook-tilille noin 150 USD:n hintaan. Yrityksen sähköpostijärjestelmä murretaan 500 USD:n korvausta vastaan. Palvelunestohyökkäyksen päivähinta liikkuu 30-70 USD:n hintahaarukassa ja kuukaudeksi sen saa tilattua 1200 dollarin panostuksella.

Cederbergin mukaan Suomella olisi luotettavana ja teknisesti osaavan maan näkökulmasta loistava tilaisuus olla yksi maailman kyberturvallisuuden johtavaista maista, mutta osaammeko ottaa siitä markkinasta oman paikkamme?

Uusia innovaatioita kyberturvallisuuden toimialalle

Suomi tulisi panostaa enemmän kyberturvallisuuden start-uppeihin, koska niissä syntyy monesti parhaat innovatiiviset ratkaisut. Tällaiset yritykset löytävät takuuvarmasti paikkansa kansainvälisillä markkinoilla. Panostamalla kyberturvallisuuteen voi jokainen yritys parantaa omaa kilpailukykyään. Yritysjohdon on ymmärrettävä, että kyberturvallisuus on tulevaisuudessa yksi liiketoimintakulu.

Saimme samassa tilaisuudessa kuulla myös kahden suomalaisen yrityksen innovaatioista, joilla voidaan vastata yhä kasvavaan kysyntään.

Claned Groupin Pertti Jalasvirta esitteli kansainvälisille markkinoille suunnattua kyberturvallisuuden koulutusohjelmaa, jota voidaan helposti räätälöidä sekä julkishallinnon että yritysten tarpeisiin.

Arctic Securityn Ari Knuuti esitteli palvelupakettia ja tilannekuvajärjestelmää, jolla yritykset ja valtiolliset toimijat voivat evaluoida kyberturvallisuuden nykytilannettaan toimialan riskejä vastaan sekä rakentaa omaa kyvykkyyttään löydettyjen heikkouksien korjaamiseen.

SEACare 2018 -terveysalan messut Kuala Lumpurissa toukokuussa 2018

Advion Group edustaa SEACare 2018 -messuja kaikissa Pohjoismaissa. Kyseessä on Kaakkois-Aasian suurin terveysalan messutapahtuma, joka järjestetään Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa 14.-16. toukokuuta 2018.

”Olemme tyytyväisiä juuri käynnistyneeseen yhteistyöhömme messujen järjestäjän, malesialaisen ABC Exhibition Servicesin kanssa. SEACare on Kaakkois-Aasian ainoa tapahtuma, joka edustaa koko terveysalaa lääkkeistä ja laitteista aina hoivakoteihin asti. Kuala Lumpurissa yli 20 kertaa järjestetty SEACare on vakiinnuttanut asemansa alan johtavana tapahtumana Kaakkois-Aasiassa. Tänä vuonna myös puhdastiloja valmistavilla yrityksillä on mahdollisuus esitellä tuotteitaan ja ratkaisujaan”, sanoo Advion Groupin perustajaosakas Matti Helenius.

SEACare 2018 on avoinna ainoastaan alan ammattilaisille. Vaikka Malesia, Singapore ja Indonesia ovat terveysalan päämarkkinoita, tulee messuille ammattiostajia ja päätöksentekijöitä koko Kaakkois-Aasian alueelta.

Näyttelyasettajille on tarjolla kymmenen kansallista näyttelyosastoa, joissa on 150 eri näytteilleasettajaa. Näytteilleasettajat hyötyvät myös messujen aikaan järjestettävistä seminaareista, workshopeista ja B2B-tapahtumista.

Erityisen kiinnostavaa on pohjoismaisille näyttelyedustajille valmistettu laadukas Scandinavian Pavilion sekä erityiset pre show -toiminnot ja -tapahtumat.

Lisätietoja SEACare 2018 -messuista ja messuille osallistumisesta saa ABC Exhibition Servicesin sivuilta http://www.abcex.com, jossa voi sekä suunnitella että varata oman näyttelytilan. Kysy ihmeessä lisää Advion Groupin Matti Heleniukselta puhelin 045 255 4250 ja sähköposti matti.helenius@adviongroup.com.

Terveiset Mosambikista ja Sambiasta!

Minulla oli mahdollisuus osallistua työministeri Lindströmin isännöimälle matkalle Mosambikiin ja Sambiaan  3-8.9. Mukana oli joukko suomalaisia energia-, metsä- ja ympäristöalan yrityksiä, niin pieniä kuin vähän suurempiakin. Oma tavoitteeni oli tutkailla kahdelle asiakasyrityksellemme väyliä näille markkinoille. Ja tietysti samalla katsella myös Advionille potentiaalisia kumppaneita alueelta.

Molempien maiden potentiaali ja mahdollisuudet, jo näin lyhyen matkan aikana, vakuuttivat minut. Kaikilla edellä mainituilla kolmella sektorilla on molemmissa maissa menossa kunnianhimoisia mutta samalla konkreettisia hankkeita. Samalla käsitykseni siitä, että suomalaisilla – jälleen sekä suurilla että vähän pienemmilläkin  –  yrityksillä on  varmuudella tarjottavaa näiden markkinoiden tarpeisiin.

Etukäteen minua mietitytti erityisesti yksi asia, eli miten kokoamme rahoituksen hyviin ja erittäin perusteltuihin hankkeisiin. Viikon aikana käymieni keskustelujen perusteella uskallan sanoa, että tähänkin löytyy ratkaisuja. Toki niiden löytäminen vaatii aktiivista otetta, työtä ja asioihin perehtymistä. Pikavoittoja ei ole jaossa.

Jatkon kannalta avainasia on löytää osaavat ja luotettavat paikalliset kumppanit. Matkalla tapasin sambialaisen ystäväni, joka on hyvin etabloitunut maan liike-elämään. Tästä kumppaniasiastakin muutama sana vaihdettiin. Minulle jäi tunne, että tämäkin puoli asiaa on mahdollista saada ihan hyvään kuntoon, kunhan vaan toimeen tartutaan.

Vaikka paljon olen maailmalla kulkenut, Mosambik oli minulle uusi tuttavuus. Sambiaan ja Lusakaan oli todella mukava palata 25 vuoden jälkeen. Seuraava matka on jo mielessä, siihen palataan myöhemmin.

Vellu

Veli-Matti Nopanen

Advion Group Ltd, CoB, Partner

+358 40 557 8404

Mail

LinkedIn

TEM-tiedote matkasta:

Advion mukana työministeri Jari Lindströmin ja Team Finlandin vierailulla Mosambikiin ja Sambiaan 3.-8. 9.2017

Matkalle osallistuu Finpron kokoama yritysvaltuuskunta, joka koostuu muun muassa metsä- ja kaivosalan sekä cleantech-alan yrityksistä. Advion Groupin edustajana on hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Nopanen. Vierailun tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vientiä Afrikan kehittyville markkinoille ja avata ovia uusille kumppanuuksille. Yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille yrityksille löytyy Mosambikin luonnonvara-, biokaasu- sekä mineraali- ja metsäsektoreilta.

Sambia on maailman suurimpia kuparintuottajia, ja maalla on huomattavat metsävarat. Suomalaisille yrityksille markkinamahdollisuuksia tarjoavat muun muassa kaivosteollisuus, maaja metsätalouden kehittäminen, kestävät energiaratkaisut sekä yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen.

– Suomi tunnetaan sekä Mosambikissa että Sambiassa luotettavana kumppanina pitkään jatkuneen kehitysyhteistyön ansiosta. Mosambikin ja Sambian kehittyvä yksityissektori mahdollistaa kasvavan kaupallis-taloudellisen yhteistyön molempien maiden ja Suomen välillä. Olen mielelläni yritysten apuna, sanoo työministeri Jari Lindström.

Vuonna 2016 viennin arvo Suomesta Mosambikiin oli 7,6 miljoonaa euroa, kun taas tuonnin arvo oli noin 8,7 miljoonaa euroa. Vienti koostui ensisijaisesti raaka-aineista, poltto- ja voiteluaineista, kemiallisista aineista ja tuotteista sekä koneista ja laitteista. Tuonti Mosambikista muodostui pääasiassa elintarvikkeista ja raakaaineista. Suomen vienti Sambiaan on kasvussa. Tavaravienti on viime vuodet ollut 25 miljoonan vuositasolla, josta suurin osa on koneteollisuuden tuotteita kaivosteollisuuteen.

Vuonna 2016 Sambia oli kauppavaihdolla mitattuna Suomen 5. tärkein kauppakumppani vähiten kehittyneiden maiden sekä muiden matalan tulotason maiden välisessä kaupassa. Pääosa viennin kasvusta on sähkögeneraattoreita ja niiden osia sekä maansiirto- ja kaivinkoneita. Tuonti Sambiasta Suomeen on lähes olematonta.

Matkalle osallistuvat yritykset ja toimijat: Advion Group, Arbonaut, BioGTS, Fimuskraft, Finnfund, GTK, Niras Finland, Normet, Pelastakaa Lapset, Outotec, Simosol, VTT, Vumos ja Wärtsilä.

Matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnuksella #JarppaMoZam ja @AdvionGroup

TEM-tiedote

Tilaa uutiskirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Back to top